.. .36

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 739


 


* .
.................................................................................................. 423
* .
20 1918 . .......................................................
424425
* 21 1918 .
....................................................................................................... 426429
................................ 430432
*IV -
2 7
2 1918 ....................... 433469
*1. 27 ..................................... 435
*2. έ
28 .................................................................................... 455
*3. .............................. 469
* 28
1918 . .......................................................................... 470471
.......................................................................................... 472478
* ҭ
......................................................................................................... 481
*ޠ Ӡ ۠ "FOLKETS DAGBLAD
POLITIKEN" 1 1918 ................................................................................... 482484
* 2 1918 .
....................................................................................... 485486
* V
3 1918 \ .......................... 487488
*V , ,
4^10 1918 .......
489517
* 1. 5 .............. 491
*2. 5 ...................... 514
... 738
... 740
, 75 . industrika.ru.